คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือเเจ้งเวียน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง(2)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง(3)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

ขอเชิญรับช่อดอกไม้(รพ.สต.องค์พระ)

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการวิจัยคุณภาพนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ 2565