ประวัติกระทรวงสาธารณสุข

จากประวัติกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมไว้ โดยพระบำราศนราดูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมไว้ในหนังสืออนุสรณ์สาธารณสุข ครบ 15 ปี ได้กล่าวถึงประวัติงานสาธารณสุขจนถึงก่อตั้งเป็นกระทรวงสาธารณสุขไว้สรุปได้ดังนี้

25 ธันวาคม 2431 พระพุทธเจ้าหลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล” ขึ้น เพื่อให้ควบคุมดูแลกิจการศิริราชพยาบาลสืบแทนคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลวังหน้า ซึ่งพ้นหน้าที่ไปเมื่อการจัดตั้งเสร็จแล้ว กรมพยาบาลมีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาแพทย์ ควบคุมโรงพยาบาลอื่น ๆ และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน สันนิษฐานว่า กรมพยาบาลขึ้นตรงต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ราชเลขาธิการส่วนพระองค์ ทรงเป็นอธิบดี เพิ่มเติม


ข่าวสารราชการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ใช้หลักการ VUCA ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สร้างพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อ และตรวจคัดกรองด้วย ATK ช่วยให้เปิดประเทศอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด เพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกพื้นที่เร่งสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์จูงใจให้เข้ารับวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส เดินหน้าเปิดประเทศปลอดภัย เผยแนวโน้มสถานการณ์เริ่มคงที่ ป่วยหนักลดลง ยังต้องเฝ้าระวังคลัสเตอร์ต่าง เพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ 61 โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 6 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการ “สบช.สัญจร” ปี 2565เพิ่มเติม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายกรมการแพทย์ ประจำปี 2565 มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์ผู้ให้บริการ, ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศยกระดับคุณภาพการบริการ ให้ประชาชนได้รับบริการที่เสมอภาค ทั่วถึง เพิ่มเติม

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้ผู้มารับบริการ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ พร้อมให้ทุกจังหวัดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข เผย มี 13 จังหวัดต้องจับตา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 รายต่อวัน ย้ำเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น พร้อมเร่ง 3 มาตรการ ได้แก่ สำรวจและนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจในการรับวัคซีน เพิ่มเติม