ข้อมูลด้านสุขภาพ

กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย

ชื่อรายงานเป้าหมาย ผลงาน อัตรา

2. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ในกลุ่มอายุน้อยกว่าเท่ากับ 15 ปี

3. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

4. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ในกลุ่มอายุน้อยกว่าเท่ากับ 15 ปี

5. สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก

6. สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ในกลุ่มอายุน้อยกว่าเท่ากับ 15 ปี

7. รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)

8. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี

9. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

10. อัตราทารกที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต่อประชากร 1,000 คน

11. ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้กัญชา (Cannabinoid)

12. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชา Poisoning:Cannabis (derivatives)