วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

“เป็นเครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 5 มิติ 5 กลุ่มวัย

2. ขยายบริการเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคี เครือข่าย พร้อมส่งเสริมพัฒนาองค์กร

4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานอย่างมีคุณภาพ

2. บริหารระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพของเครือข่าย

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข

6. บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

7. สนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรม และการวิจัย

ค่านิยมองค์กร

“เราจะมุ่งมั่นสร้างการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กร ความรู้ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”