นโยบายหน่วยงาน

นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง มอบนโยบายแก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง และบุคลากรของสํานักงาน สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2565

ให้ผู้บริหารและ บุคลากรทุกระดับ ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการ ปฏิบัติและพัฒนางานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่กําหนด สร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดเผยและให้เข้าถึงข้อมูล เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ป้องกันการกระทําผิดวินัยและ กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ “การบริหารประสิทธิภาพ บริการคุณภาพ มีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อสุขภาพดีของประชาชน

1. ดําเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

2. บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน

4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขพื้นที่

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการประสานงาน ระหว่างเครือข่าย

7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนําสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ เน้น ระบาด

8. หน่วยบริการมีคุณภาพ

9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน