ออกตรวจเยี่ยม นิเทศบูรณาการการ เยี่ยมเสริมพลัง ครั้งที่ 1/2565

7-14 มีนาคม 2565 สำนักนักงานสาธารณสุขอำเภอ นำโดย นายชูชาติ กลิ่นสาคร ออกตรวจเยี่ยม นิเทศบูรณาการการ เยี่ยมเสริมพลัง ครั้งที่ 1/2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าทั้ง 16 แห่ง (4 หน่วยปฐมภูมิ) โดยประเด็นการติดตามการดำเนินงาน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนางานด้านปฐมภูมิ PCU/NPCU งานโภชนาสูงดีสมส่วน และ การจัดการสุขาภิบาลอาหารตามแนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่(อาหารริมบาทวิถีตลาดนัดร้านอาหาร) และ Free setting ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆ รพ.สต.เป็นอย่างดี โดยผลจากการ ประสานความร่วมมือและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกๆแห่ง ในอำเภอด่านช้าง ผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐานทุกๆแห่ง#ด่านช้างวัคซีน

#สถานะการ์ณCovic19

#สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

#เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน