ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายชูชาติกลิ่นสาคร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอเภอด่านช้าง และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ประกาศเจนารมณ์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ โอกาศนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุตตาภิวัฒน์ (พระมหาเหวียง อภิวัฒโณ) เดินทางมาบริจาคเงินสนับสนุนและปฏิทินปีใหม่ 2564 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 16 แห่งรวมถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้า