โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน 16 แห่ง แบ่งเป็น 4 หน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 1. NPCU องค์พระ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว,โรงพยาาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะกอก,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งค่าง) 2.NPCU ทับกระดาษ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกระดาษ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุหวาย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง) , 3.NPCU หนองมะค่าโมง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอุโลก 4.NPCU ทับผึ้งน้อย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับผึ้งน้อย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงรัง)

รพ.สต.บ้านหนองอุโลก

รพ.สต.หนองมะค่าโมง

รพ.สต.ด่านช้าง

รพ.สต.บ้านพุน้ำร้อน

รพ.สต.บ้านโป่งค่าง

รพ.สต.ห้วยขมิ้น

รพ.สต.ห้วยแห้ง

รพ.สต.บ้านทุ่งมะกอก

รพ.สต.องค์พระ

รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย

รพ.สต.บ้านดงรัง

รพ.สต.บ้านทับกระดาษ

รพ.สต.นิคมกระเสียว

รพ.สต.บ้านพุหวาย

รพ.สต.บ้านกล้วย

รพ.สต.วังยาว