ระบบสาระสนเทศ

ลิงค์ระบบสาระสนเทศ

HDC สุพรรณบุรี 

WMC สุพรรณบุรี 

แหล่งความรู้ด้านดิจิตอล 

ระบบให้บริการข้อมูลที่เปิดเผย


ลิงค์ระบบสาระสนเทศที่น่าสนใจ

สสจ.สุพรรณบุรี

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

vision2020thailand

โครงสร้าง43แฟ้ม สนย.

NEW vesion hosxp_pcu

staff

ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

บันทึกข้อมูล Thai COC

ระบบสถิติทางการทะเบียน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ระบบใบจ่ายเงินเดือน ePaySlip

ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

ติดตามผลงาน QOF

ติดตามเงิน สปสช.

ติดตามวัคซีนรณรงค์หัด

TBCM

Minimum Dataset

SMART LAB

ส่งประกันสังออนไลน์

Free schedule & E-Claim

ระบบประเมินหน่วยบริการ (สปสช)

ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

รับเรื่องร้องเรียน