การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

คณะเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้างให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อน ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

(5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่

(1) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดำเนินงานของหน่วยงาน

(2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

(3) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

นโยบาย ITA

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ได้มีนโยบายในการดำเนินงาน ITA. ในการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างวัฒธรรม คุณธรรมในหน่วยงาน ให้บุคลากรมีคุณธรรมในการทำงาน ตามค่านิยมองค์กร ได้แก่ Mastery Originality People centered approach Huminity นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีเจตจำนงยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีนโยบายสนับสนุนด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานอย่างจริงจัง ให้ความร่วมมือกับการประเมิน และนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่จะไดัจาก ITA.

ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องและจุดเสี่ยงในการทุจริต ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างถูกต้อง เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดความตระหนักในการดำเนินงานของตนเอง เช่น ต้องดำเนินภารกิจอย่างโปร่งใส ต้องบริหารงานภายในอย่างมีคุณธรรม สะท้อนภาพลักษณ์และ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน สะท้อนเจตจำนงของผู้บริหารหน่วยงาน ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน